Silniční doprava – specializační otázky – test č. 1

Silniční doprava – specializační otázky – test č. 1

Vaše skóre:  

Výsledek testu:  

Otázky: 

Kdy musí řidič vozidla taxislužby absolvovat pravidelné lékařské prohlídky?

Které orgány mohou kontrolovat zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostních komunikací?

Jakým označením musí být opatřeno vozidlo taxislužby?

Co je evidenční číslo vozidla taxislužby?

Čím prokazuje řidič vozidla taxislužby při provozování taxislužby, že vozidlo je řádně evidováno u dopravního úřadu příslušného pro vydání stanoviska ke koncesi?

Kdy řidič vozidla vydá cestujícímu nepoškozený a čitelný doklad o výši jízdného pořízený jako výstup z tiskárny taxametru ?

Kdo odpovídá za zajištění používání taxametru při výkonu taxislužby?

Kdo prokazuje svou bezúhonnost a spolehlivost při provozování taxislužby?

Jakou povinnost má provozovatel taxislužby při zahájení provozování tohoto podnikání vůči dopravnímu úřadu příslušnému pro vydávání stanoviska ke koncesi?

Čím doloží provozovatel taxislužby své oznámení o zahájení provozování taxislužby dopravnímu úřadu příslušnému pro vydání stanoviska ke koncesi?

Kde se nachází při výkonu taxislužby průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby?

Může obec s počtem obyvatel nad 20 000 stanovit obecně závaznou vyhláškou obce jako podmínku k výkonu práce řidiče taxislužby na území obce povinnost prokázat zkouškou řidiče znalost místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele  a znalost obsluhy taxametru?

Může řidič taxislužby odmítnout poskytnutí přepravních služeb, které jsou v jeho provozních možnostech?

Užitečné:

Činnost taxislužby – postup k zahájení krok za krokem (zdroj: businessinfo.cz)
Taxislužba – podmínky získání průkazu o způsobilosti řidičů (zdroj: businessinfo.cz)

Silniční doprava – specializační otázky – test č. 1

71

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 1. dubna 1999
o přepravním řádu pro silniční dopravu osob

ČÁST IV

PŘEPRAVA OSOB TAXISLUŽBOU

§ 23

(2)  Řidič taxislužby je povinen objednávku přijmout na vyhrazených stanovištích vozidel taxislužby; na ostatních místech je povinen objednávku přijmout, jen dovolují-li to jeho provozní možnosti.

(3)  Řidič taxislužby může odmítnout přijetí objednávky na přepravu, popřípadě přepravu osoby, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu, bezpečnost řidiče, svou vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních přepravovaných osob, osoby opilé nebo osoby s mimořádně znečištěným oděvem a objednávky na přepravu do zahraničí.

Zdroj: epravo.cz


Partner webu:
HIMALYO-GOJI.eu

 

Napsat komentář