Začínající taxikáři

Začínající taxikáři - několik rad a tipů:

Začínající taxikáři – několik rad a tipů:

Určitě si zkuste vyplnit testy z místopisu, a zjistěte si, jestli na to máte.

Vydání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby – odkaz na MHMP

Taxikářská hantýrka

Taxikářská hantýrka

Štafl – stanoviště taxi.
Vláček – skupina taxíků, kteří jedou větší zakázku. Taxi se drží ve skupině aby dojeli do cíle se zákazníky pohromadě.
Záchranka – poslední řidič na „štaflu“. Když přijde zákazník k prvnímu řidiči v pořadí a chce odvést jen třeba jeden 1 km, odveze ho poslední řidič v řadě, kterému to nevadí, jelikož se před chvílí vrátil ze zakázky a nečeká na zákazníka dlouho. První řidič by byl zakázkou spíše potrestán za poctivé čekání.
Na hubu – jízda bez zapnutí taxametru. Nemělo by se to ! Když k vám ale přijde zákazník a řekne:„tady máš kilo a hoď mě na Žižkov, máte 2 možnosti. Buď ho vezmete, což ale riskujete, že by to teoreticky mohla být kontrola z Magistrátu, nebo řeknete, že pojedete jen na taxametr, což zase riskujete, že zákazník vystoupí a mávne si na jiné taxi, které ho odveze. Rozhodnutí je na vás.
Tatranka – přístroj, přes který na některých dispečincích dostávají zakázky
a slouží též jako platební systém na platební karty
Klobouk – žlutá svítilna TAXI (střešní svítilna taxi)
Drát – výraz pro dispečink či vysílačku. „Jsem tu na drát“ znamená „mám tu zakázku z dispečinku, jsem na objednávku“. „Od koho máš drát?“ znamená „u koho jezdíš“ nebo „u jakého dispečinku jezdíš“
Rito (správně je též ryto) – znamená kšeft, zakázka
Vysoké datum – Výplaty dostávají zákazníci od 10. v měsíci, proto od konce měsíce do 10. je vždy méně zakázek. Je o to navíc umocněno množstvím taxikářů, kteří jsou v provozu = přihlásily se na dispečinku nebo i počtem taxikářů v ulicích, neboť platba za dispečink je často taktéž 10. v měsíci. Kdo nezaplatí, je bez práce.
Montérky – občas se najde stupidní dispečink, který v rámci zlepšování služeb zákazníkům, nutí řidiče do černých kalhot a bílých košil, ale ceny za kilometr zůstává samozřejmě stejná = nezvýšená. Je to totální hovadina, pokud tedy nejste hotelový taxík a nejezdíte v limuzíně. Ono v dešti nebo v zimním období, kdy jsou na silnicích břečky, nakládat čtyřicetikilový invalidní elektrický vozík, kočárek nebo nakládat haldu kufrů a neumazat se, je prakticky nemožné. Za chvíli vypadáte jako prase, jen je to víc vidět.

Začínající taxikáři nezapomeňte:

Začínající taxikáři nezapomeňte:

Pokud neznáte nějaký objekt – restauraci, klub a pod., není ostuda zastavit u nějakého taxikáře a říct, že jste nový a jestli vám může kolega poradit (taxikáři si tykají!). Začátky jsou těžké a taxikářské zkoušky životní zkušenosti nenahradí. Pokud jedete vláček (třeba 5 taxíků pro 20 zákazníků) a čekáte v řadě za sebou, ztlumte si světla a vzájemně se neoslňujte. Nezapomeňte, že taxikáři se na křižovatkách vzájemně pouští. Ostatní řidiči to dělají opravdu zřídka. V noci před sebe ale logicky rozsvícené taxíky nepouštějte nebo na vás moc mávajících zákazníků nezbude 🙂

Začínající taxikáři - aplikace pro Android

Začínající taxikáři patrně ocení tyto aplikace pro Android, které mohou pomoci:

Google mapy – bez těch to nejde! Navíc ukazuje uzavírky a zátěžovou mapu, takže se kolonám můžete snadno vyhnout.
Překladač Google – Obousměrný automatický překlad řeči. Neumíte-li něco sdělit zákazníkovi, klikněte na ikonku překladače ve svém telefonu, pak klikněte na mikrofon a vyslovte slovo nebo větu. Překladač to vyřeší za vás.
Offline Maps and Route Finder – Offline GPS – offline mapy, kde nepotřebujete internet. Google mapy jsou samozřejmě přesnější.
Call Recorder – pokud vám za jízdy volá zákazník, nemusíte si nic psát. Hovor se nahraje a vy si jej v případě potřeby přehrajete.
Letiště Praha – aktuální přehled příletů a odletů vč. čísla letu. Info kdy má letadlo přiletět nebo jestli už přistálo.

Doporučuji pojištění

LEVNÉ A KVALITNÍ POJIŠTĚNÍ AUT

pojištěníPokud právě nyní nebo v brzké době budete řešit povinné ručení či havarijní připojištění, věnujte pozornost následujícímu článku. Můžete ušetřit až 40% vašich peněz. Vše se vyřizuje emailem a telefonicky… více ->Právní úprava v zákoně č. 89/2012 Sb., novém občanském zákoníku

Pro nález věcí je v ust. § 1051 NOZ obecně stanovena zásada, dle které se „má za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji“. Postup nálezce po nálezu věci je pak v NOZ popsán velmi podrobně, avšak princip je zachován obdobný, jako v OZ. Ztracenou věc nálezce vrátí tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi, přičemž nálezci náleží úhrada nutných nákladů a nálezné, jež činí opět desetinu ceny nálezu. „Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení“ (ust. § 1056 odst. 2 NOZ), kdy je opět otázkou následujících let, jak bude tento pojem příslušnými orgány interpretován. Pokud nálezce z okolností nemůže poznat, komu má věc vrátit, a nepovažuje tuto za opuštěnou (aby si ji mohl přivlastnit), má povinnost oznámit tento nález obci, na jejímž území věc nalezl. Lhůta pro takové oznámení je „bez zbytečného odkladu, zpravidla do tří dnů“. Výjimku pak tvoří nález věci ve veřejné budově či veřejném dopravním prostředku, kdy je nálezce povinen věc odevzdat provozovateli těchto zařízení (pokud takový existuje, v opačném případě postupuje nálezce výše uvedeným způsobem), jenž se má zachovat podle jiných právních předpisů… více na epravo.cz

Příspěvek: Začínající taxikáři

Evidence na taxi

Je nutno evidovat následující:

1. evidence stvrzenek z taxametru 5 let zpětně
2. evidence výpisů z taxametru 5 let
3. evidence modulu z taxametru 5 letEvidence na taxi

Zákon o silniční dopravě – č. 111/1994 Sb§ 21d

Zvláštní povinnosti řidiče taxislužby

(1) Řidič je k výkonu práce řidiče taxislužby povinen užít
a) vozidlo taxislužby, které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby pro něj, pokud je sám dopravcem, nebo pro dopravce, k němuž má vztah podle § 21 odst. 3 písm. a) bodu 1, nebo
b) vozidlo cestujícího.
(2) Při poskytování přepravy vozidlem cestujícího je řidič taxislužby povinen mít u sebe průkaz řidiče taxislužby.
(3) Při nabízení a poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících, vozidlem taxislužby je řidič taxislužby povinen mít ve vozidle umístěn průkaz řidiče taxislužby tak, aby byl z místa cestujícího viditelný a čitelný.
(4) Při výkonu práce řidiče taxislužby je řidič vozidla taxislužby, které je vybaveno taxametrem, povinen
a) řádně obsluhovat taxametr a zajistit zaznamenání skutečného průběhu přepravy,
b) ihned po ukončení přepravy pořídit jako výstup z tiskárny taxametru záznam o přepravě obsahující předepsané náležitosti a
c) vydat cestujícímu doklad o zaplacení jízdného pořízený jako výstup z tiskárny taxametru obsahující předepsané náležitosti, pokud o doklad cestující požádá.
(5) Řidič vozidla taxislužby nesmí užít vozidlo taxislužby k nabízení nebo poskytování přepravy podle § 21 odst. 4, včetně činností s tím souvisejících, nebo k jinému účelu než k provozování taxislužby, je-li toto vozidlo označeno svítilnou podle § 21 odst. 3 písm. c) bodu 1, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením.
(6) Řidič vozidla taxislužby nesmí při výkonu práce řidiče taxislužby užít vozidlo taxislužby, které v souladu s § 21a odst. 2 písm. b) není vybaveno taxametrem, k jinému účelu než k poskytování přepravy podle § 21 odst. 4.

Doklady na taxi

Pokud děláte taxikáře, musíte mít tyto doklady na taxi

Provozovatel je povinen zajistit, aby byly ve vozidle tyto doklady na taxi:

1. záznamy o přepravě z právě probíhajícího dne nebo z poslední poskytnuté přepravy, pokud v právě probíhající den nebyla žádná přeprava poskytnuta, smlouvy (nebo jejich kopie) na všechny přepravy poskytované v právě probíhajícím dni na základě těchto předem uzavřených písemných smluv.

(Níže na této stránce „Doklady na taxi“ naleznete článek, jak může vypadat pokuta, nebudete-li pravidla dodržovat.)

Doklad o zaplacení jízdného – doklad se tiskne vždy! Ať doklad zákazník chce nebo ne, musíte ho vytisknout, podepsat a vyplnit „odkud – kam“ (Platí pro Prahu, pokud je to tak i ve vašem městě, napište nám do kontaktu). Pokud chce zákazník doklad, vy si necháte originál, kopii má zákazník.

2. koncese – originál nebo ověřenou kopii

O živnostenské oprávnění můžete zažádat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v České republice. Správní poplatek činí 1 000, Kč v případě, že nejste držiteli žádného živnostenského oprávnění (v opačném případě činí správní poplatek 500 Kč).

Zdroj: ipodnikatel.cz

3. doklad o přidělení evidenčního čísla – originální nebo úředně ověřená kopie

4. výpis z evidence vozidel taxislužby

5.  platný průkaz o způsobilosti řidiče – musí by být umístěný před pravým předním sedadlem spolujezdce.

6. evidenční knihu taxametru + metrologii taxametru – musí být každé 2

7. osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce řidiče taxislužby – originál nebo úředně ověřenou kopii

8. doklad o pravidelné lékařské prohlídce – originál nebo ověřená kopie

(do 50 let musí řidič doklad každé 2 roky obnovovat, nad 50 let každý rok) (řidiči taxi nechodí na technickou kontrolu 1x za 2 roky, ale 1x za ročně)

9. …a samozřejmě OP, ŘP, malý TP, Povinné ručení,…


Taxikářem snadno a rychle, ovšem nelegálně

Praha – Na internetu se objevují inzeráty, které slibují pronájem taxikářských koncesí. Dokonce je možné je koupit i online z pohodlí domova. Jenže koncese k provozu přepravy je registrovaná na fyzickou osobu a její další šíření není přípustné a je nelegální.

Zdroj: ceskatelevize.cz


Zákon č. 111/1994 Sb

§ 21

Podmínky provozování taxislužby

(1) Dopravce smí provozovat taxislužbu pouze vozidlem, které

a) je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby (dále jen „vozidlo taxislužby“), nebo

b) poskytla přepravovaná osoba pro účely své přepravy (dále jen „vozidlo cestujícího“).

(2) Dopravce při provozování taxislužby nesmí použít vozidlo taxislužby, které pro něj není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby. Dopravce je povinen zajistit, aby vozidlem taxislužby, které je pro něj zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, neprovozovala taxislužbu jiná osoba.

(3) Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je povinen zajistit, aby při nabízení nebo poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících,

a) práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která

1. je v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem, není-li touto osobou dopravce nebo spolupracující manžel nebo registrovaný partner, a

2. je držitelem oprávnění řidiče taxislužby,

b) vozidlo taxislužby bylo vybaveno aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby,

c) vozidlo taxislužby bylo viditelně a čitelně označeno

1. střešní svítilnou žluté barvy s nápisem TAXI na její přední a zadní straně a

2. jménem a příjmením, popřípadě obchodní firmou nebo názvem dopravce umístěným na vozidle tak, aby měl cestující možnost seznámit se s tímto údajem před jednáním o přepravě s řidičem taxislužby,

d) vozidlo taxislužby bylo vybaveno

1. měřicí sestavou taxametru splňující požadavky zvláštního právního předpisu6a), jejíž součástí je taxametr, měřicí převodník ujeté vzdálenosti, paměťová jednotka a tiskárna (dále jen „taxametr“),

2. knihou taxametru a

3. záznamy o přepravě podle písmene h) z právě probíhajícího dne nebo záznamem o přepravě z poslední poskytnuté přepravy, pokud v právě probíhajícím dni nebyla vozidlem taxislužby žádná přeprava uskutečněna,

e) v taxametru byly nastaveny údaje a hodnoty odpovídající skutečnosti,

f) zobrazované údaje z taxametru byly čitelné a viditelné z místa přepravované osoby,

g) řidič taxislužby řádně obsluhoval taxametr a zajistil zaznamenání skutečného průběhu přepravy,

h) řidič taxislužby ihned po ukončení přepravy pořídil jako výstup z tiskárny taxametru záznam o přepravě a

i) řidič taxislužby cestujícímu vydal doklad o zaplacení jízdného pořízený jako výstup z tiskárny taxametru, pokud o něj cestující požádá.

(4) Dopravce je povinen zajistit, aby v den, kdy je vozidlem taxislužby poskytována přeprava na základě předchozí písemné smlouvy, bylo toto vozidlo vybaveno všemi smlouvami, na jejichž základě je přeprava v právě probíhajícím dni prováděna, nebo jejich kopiemi. Smlouva musí obsahovat údaje o přepravovaných osobách, datu a trase přepravy a ceně za přepravu nebo způsob jejího určení a nesmí být uzavřena ve vozidle taxislužby nebo na jiném místě bezprostředně před zahájením přepravy. Při poskytování přepravy vozidlem taxislužby na základě předchozí písemné smlouvy se nepoužije odstavec 3 písm. c) a f); pokud vozidlo taxislužby není v souladu s § 21a odst. 2 písm. b) vybaveno taxametrem, nepoužije se dále odstavec 3 písm. d), e) a g) až i).

(5) Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, nesmí stejným vozidlem souběžně nabízet nebo poskytovat přepravu na základě předchozí písemné smlouvy podle odstavce 4 a přepravu bez této smlouvy.

(6) Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je dále povinen

a) vést záznamy o provozu vozidla taxislužby a tyto záznamy spolu se záznamy o přepravě podle odstavce 3 písm. h) a smlouvami podle odstavce 4 uchovávat nejméně po dobu 1 roku od ukončení přepravy, k níž se vztahují, a

b) zajistit, aby v době, kdy je s vozidlem taxislužby poskytována přeprava na základě předchozí písemné smlouvy podle odstavce 4, včetně činností s tím souvisejících, nebo je vozidlo taxislužby použito k jinému účelu než k provozování taxislužby, nebylo označeno svítilnou podle odstavce 3 písm. c) bodu 1, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením.

(7) Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem cestujícího, je povinen zajistit, aby práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která

a) je v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem, není-li touto osobou dopravce nebo spolupracující manžel nebo registrovaný partner, a

b) je držitelem oprávnění řidiče taxislužby.

(8) Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení a náležitosti záznamu o provozu vozidla taxislužby, náležitosti záznamu o přepravě, technické požadavky na paměťovou jednotku taxametru, náležitosti knihy taxametru, náležitosti dokladu o zaplacení jízdného a způsob řádné obsluhy taxametru.


Všeobecné podmínky pro provozování koncesované živnosti taxislužby (pdf)

Kontrolujte si tyto Doklady na taxi opravdu pečlivě a věnujte jim pozornost. Magistrát hl. m. Prahy má na stránkách stránkách tento text: „Učinili jsme další opatření, která kontrolu zlepšila, místo čtyř kontrolorů jich pracuje nyní šest a počet figurantů se zvýšil z osmi na 30“ upozornil Lukáš Manhart. Celý text článku naleznete na TAXISLUŽBA: Od nedobytných pokut ke kauci  (praha.eu/doprava)

A jaké jsou výše pokut za přestupky? Tady máte článek pro inspiraci:

Taxikář nevytiskl účtenku. Obří pokuta platí, řekl soud

Příspěvek: Doklady na taxi

Úvod

Taxikářské stránky

taxikářské stránky
Taxikářské stránky jsou nejen pro taxikáře a budoucí taxikáře, ale i pro ostatní řidiče a zákazníky. Taxikáři zde naleznou zajímavé nástroje zdarma – taxikářské výpočty a testy z místopisu Prahy a dalších měst. Naleznou zde seznam taxikářských dispečinků a servisů taxametrů z celé ČR. Důležité je věnovat pozornost dokladům na taxi a ostatním věcem, které musíte ve voze mít a evidovat je. Taxikářské stránky připravují také inzerci, kde budete mít možnost přenechat leasing, prodávat a kupovat své vozy a vybavení. Nekomerční inzerce bude zdarma, komerční za mírný poplatek SMS zprávou. Určitě sledujte důležité informace z Magistrátu hl. m. Prahy a jiných měst.Jak si objednáváte taxi?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

V diskuzi si můžete vzájemně poradit při volbě dispečinku na který přejít či se nějakému raději zdaleka vyhnout. Všichni známe nesmyslné rozhodnutí některých majitelů dispečinků, jako nezákonné pokuty, nezákonné stopky, protěžování vybraných řidičů a pod., můžete také psát své zkušenosti na téma aplikace. V kategorii download můžete stahovat soubory týkajících se taxislužby nebo je nahrávat v kategorii upload.

Zákazníci zde naleznou rady jak nebýt okraden a co dělat při okradení nebo také ztráty a nálezy, kde se mohou pokusit nalézt své ztracené poklady, jako doklady, klíče a pod. Rovněž řidiči zde mohou přidávat své nálezy. Mohou se číst vybrané články z novin na téma „Taxi„. Zlepšit náladu pomohou taxikářské vtipy. Pokud vám někdo odcizí vůz, Taxikářské stránky vám pomohou – můžete zadat vaši nabídku do Lovců aut. Taxikářské stránky mají pro všechny řidiče zajímavé a užitečné informace z dopravykamery, které měří a které neměří rychlost. Naleznete zde možnost jak snadno přijít k vlastnímu vozu – dovoz aut ze zahraničí, jeho financování a pojištění nebo jen pronájem vozu s možností převodu do osobního vlastnictví.

Taxi

Občas se v textu objeví citace z nějakého zákona nebo zákoníku. Třeba takto:

 § Zákon č. 111/1994 sb. o silniční dopravě

§ 21d

(2) Při poskytování přepravy vozidlem cestujícího je řidič taxislužby povinen mít u sebe průkaz řidiče taxislužby.


Taxikářské testy, které budou u zkoušek z místopisu:

testy z místopisu prahy

Místopis – právní předpisy:

Zákon č. 634/ 1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Kontrolní otázky podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

Určení orientační vzdálenosti mezi dvěma místy na území hl. města

Otázky na organizaci dopravy – zejména na jednosměrnost komunikací

Určení správné trasy mezi dvěma místy na území hl. města

Určení adres objektů

Otázky na určení polohy ulice (náměstí)