Doklady na taxi

Pokud děláte taxikáře, musíte mít tyto doklady na taxi

Provozovatel je povinen zajistit, aby byly ve vozidle tyto doklady na taxi:

1. záznamy o přepravě z právě probíhajícího dne nebo z poslední poskytnuté přepravy, pokud v právě probíhající den nebyla žádná přeprava poskytnuta, smlouvy (nebo jejich kopie) na všechny přepravy poskytované v právě probíhajícím dni na základě těchto předem uzavřených písemných smluv.

(Níže na této stránce „Doklady na taxi“ naleznete článek, jak může vypadat pokuta, nebudete-li pravidla dodržovat.)

Doklad o zaplacení jízdného – doklad se tiskne vždy! Ať doklad zákazník chce nebo ne, musíte ho vytisknout, podepsat a vyplnit „odkud – kam“ (Platí pro Prahu, pokud je to tak i ve vašem městě, napište nám do kontaktu). Pokud chce zákazník doklad, vy si necháte originál, kopii má zákazník.

2. koncese – originál nebo ověřenou kopii

O živnostenské oprávnění můžete zažádat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v České republice. Správní poplatek činí 1 000, Kč v případě, že nejste držiteli žádného živnostenského oprávnění (v opačném případě činí správní poplatek 500 Kč).

Zdroj: ipodnikatel.cz

3. doklad o přidělení evidenčního čísla – originální nebo úředně ověřená kopie

4. výpis z evidence vozidel taxislužby

5.  platný průkaz o způsobilosti řidiče – musí by být umístěný před pravým předním sedadlem spolujezdce.

6. evidenční knihu taxametru + metrologii taxametru – musí být každé 2

7. osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce řidiče taxislužby – originál nebo úředně ověřenou kopii

8. doklad o pravidelné lékařské prohlídce – originál nebo ověřená kopie

(do 50 let musí řidič doklad každé 2 roky obnovovat, nad 50 let každý rok) (řidiči taxi nechodí na technickou kontrolu 1x za 2 roky, ale 1x za ročně)

9. …a samozřejmě OP, ŘP, malý TP, Povinné ručení,…


Taxikářem snadno a rychle, ovšem nelegálně

Praha – Na internetu se objevují inzeráty, které slibují pronájem taxikářských koncesí. Dokonce je možné je koupit i online z pohodlí domova. Jenže koncese k provozu přepravy je registrovaná na fyzickou osobu a její další šíření není přípustné a je nelegální.

Zdroj: ceskatelevize.cz


Zákon č. 111/1994 Sb

§ 21

Podmínky provozování taxislužby

(1) Dopravce smí provozovat taxislužbu pouze vozidlem, které

a) je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby (dále jen „vozidlo taxislužby“), nebo

b) poskytla přepravovaná osoba pro účely své přepravy (dále jen „vozidlo cestujícího“).

(2) Dopravce při provozování taxislužby nesmí použít vozidlo taxislužby, které pro něj není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby. Dopravce je povinen zajistit, aby vozidlem taxislužby, které je pro něj zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, neprovozovala taxislužbu jiná osoba.

(3) Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je povinen zajistit, aby při nabízení nebo poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících,

a) práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která

1. je v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem, není-li touto osobou dopravce nebo spolupracující manžel nebo registrovaný partner, a

2. je držitelem oprávnění řidiče taxislužby,

b) vozidlo taxislužby bylo vybaveno aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby,

c) vozidlo taxislužby bylo viditelně a čitelně označeno

1. střešní svítilnou žluté barvy s nápisem TAXI na její přední a zadní straně a

2. jménem a příjmením, popřípadě obchodní firmou nebo názvem dopravce umístěným na vozidle tak, aby měl cestující možnost seznámit se s tímto údajem před jednáním o přepravě s řidičem taxislužby,

d) vozidlo taxislužby bylo vybaveno

1. měřicí sestavou taxametru splňující požadavky zvláštního právního předpisu6a), jejíž součástí je taxametr, měřicí převodník ujeté vzdálenosti, paměťová jednotka a tiskárna (dále jen „taxametr“),

2. knihou taxametru a

3. záznamy o přepravě podle písmene h) z právě probíhajícího dne nebo záznamem o přepravě z poslední poskytnuté přepravy, pokud v právě probíhajícím dni nebyla vozidlem taxislužby žádná přeprava uskutečněna,

e) v taxametru byly nastaveny údaje a hodnoty odpovídající skutečnosti,

f) zobrazované údaje z taxametru byly čitelné a viditelné z místa přepravované osoby,

g) řidič taxislužby řádně obsluhoval taxametr a zajistil zaznamenání skutečného průběhu přepravy,

h) řidič taxislužby ihned po ukončení přepravy pořídil jako výstup z tiskárny taxametru záznam o přepravě a

i) řidič taxislužby cestujícímu vydal doklad o zaplacení jízdného pořízený jako výstup z tiskárny taxametru, pokud o něj cestující požádá.

(4) Dopravce je povinen zajistit, aby v den, kdy je vozidlem taxislužby poskytována přeprava na základě předchozí písemné smlouvy, bylo toto vozidlo vybaveno všemi smlouvami, na jejichž základě je přeprava v právě probíhajícím dni prováděna, nebo jejich kopiemi. Smlouva musí obsahovat údaje o přepravovaných osobách, datu a trase přepravy a ceně za přepravu nebo způsob jejího určení a nesmí být uzavřena ve vozidle taxislužby nebo na jiném místě bezprostředně před zahájením přepravy. Při poskytování přepravy vozidlem taxislužby na základě předchozí písemné smlouvy se nepoužije odstavec 3 písm. c) a f); pokud vozidlo taxislužby není v souladu s § 21a odst. 2 písm. b) vybaveno taxametrem, nepoužije se dále odstavec 3 písm. d), e) a g) až i).

(5) Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, nesmí stejným vozidlem souběžně nabízet nebo poskytovat přepravu na základě předchozí písemné smlouvy podle odstavce 4 a přepravu bez této smlouvy.

(6) Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je dále povinen

a) vést záznamy o provozu vozidla taxislužby a tyto záznamy spolu se záznamy o přepravě podle odstavce 3 písm. h) a smlouvami podle odstavce 4 uchovávat nejméně po dobu 1 roku od ukončení přepravy, k níž se vztahují, a

b) zajistit, aby v době, kdy je s vozidlem taxislužby poskytována přeprava na základě předchozí písemné smlouvy podle odstavce 4, včetně činností s tím souvisejících, nebo je vozidlo taxislužby použito k jinému účelu než k provozování taxislužby, nebylo označeno svítilnou podle odstavce 3 písm. c) bodu 1, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením.

(7) Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem cestujícího, je povinen zajistit, aby práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která

a) je v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem, není-li touto osobou dopravce nebo spolupracující manžel nebo registrovaný partner, a

b) je držitelem oprávnění řidiče taxislužby.

(8) Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení a náležitosti záznamu o provozu vozidla taxislužby, náležitosti záznamu o přepravě, technické požadavky na paměťovou jednotku taxametru, náležitosti knihy taxametru, náležitosti dokladu o zaplacení jízdného a způsob řádné obsluhy taxametru.


Všeobecné podmínky pro provozování koncesované živnosti taxislužby (pdf)

Kontrolujte si tyto Doklady na taxi opravdu pečlivě a věnujte jim pozornost. Magistrát hl. m. Prahy má na stránkách stránkách tento text: „Učinili jsme další opatření, která kontrolu zlepšila, místo čtyř kontrolorů jich pracuje nyní šest a počet figurantů se zvýšil z osmi na 30“ upozornil Lukáš Manhart. Celý text článku naleznete na TAXISLUŽBA: Od nedobytných pokut ke kauci  (praha.eu/doprava)

A jaké jsou výše pokut za přestupky? Tady máte článek pro inspiraci:

Taxikář nevytiskl účtenku. Obří pokuta platí, řekl soud

Příspěvek: Doklady na taxi